当前位置:文库下载 > 所有分类 > 小学教育 > 语文 > 两拼音节及三拼音节对照表
免费下载此文档侵权投诉

两拼音节及三拼音节对照表

两拼音节 a b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r y w ya wa wo za ca sa zha cha sha ze ce se zhe che she re ye ba pa ma fa da ta na la ga ka ha o bo po mo fo de te ne le ge ke he ji qi xi zi ci si zhi chi shi ri yi yu yu wai di ti ni li me e i bi pi mi u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu ju qu xu zai cai sai zei cei zui cui sui zao cao sao zou cou sou nǖ lǖ dai tai nai lai gai kai hai hei nei lei gei gui kui hui ǖ ai bai pai mai ei bei pei mei fei dei dui tui dao tao nao lao gao kao hao ui ao bao pao mao pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou jiu qiu xiu jie qie xie jǖe qǖe xǖe zan can san zen cen sen liu diu die tie nie nǖe miu ou iu ie bie pie mie ǖe er an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han gen ken hen jin qin xin zun cun sun zhun chun shun run yin wen nen nin lin lun gun kun hun jun qun xun zang zeng cang ceng sang seng zhang zheng chang cheng shang sheng rang reng yun yang wang weng rong ying yong en ben pen men fen dun tun in bin pin min un ǖn ang eng ing ong bang beng bing pang peng ping mang meng ming fang feng dang deng ding dong tang teng ting tong nang neng ning nong lang leng ling long gang geng kang keng hang heng jing qing xing zong cong song zhong chong gong hong

lie lǖe

zhai zhei zhui zhao zhou chai chui chao chou

zhan zhen chan chen shan shen ran yue yan wan ren

shai shei shui shao shou rui rao yao rou you

两拼音节及三拼音节对照表

第1页

免费下载Word文档免费下载:两拼音节及三拼音节对照表

(下载1-2页,共2页)

我要评论

返回顶部